Úvod Souhlas s pořízením a použitím fotografií, video a audiozáznamu

dle ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 110/2019 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Pořizovatel:

FINAL Tools a.s., se sídlem Vlárská 953/22, Slatina, 627 00 Brno, 
IČ: 25502352
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7795
(dále také jen „Společnost“)

Souhlasím s tím, aby pořizovatel pořídil fotografie/video/audiozáznam (dále také jen „Záznam“) mé osoby.

Dále souhlasím s užitím pořízených Záznamů, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. katalogy, webové stránky, FB, IG, další tiskoviny apod.)

Rovněž souhlasím s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Pořizovatele.

Souhlasím s tím, že Záznam může být změněn, použit jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jeho část.

Souhlasím s tím, aby Pořizovatel tyto materiály, případně i ve spojení s mými identifikačními údaji výše, zpracovával za účelem archivace, prezentace na sociálních sítích a webových stránkách a za účelem poskytování licencí k těmto Záznamům.

Prohlašuji, že si jsem vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to emailem doručeným na mailovou adresu info@finaltools.cz případně zprávou doručenou na další kontaktní místa pořizovatele. Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho svým podpisem dobrovolně.